ads agency dot comWho We Are?What We Do?How We Do It?Home

Customer Successes

Client Roster

Employmentnew market wave Who We Are? Eng Ver.
Ads Agency dot com co.,ltd.
Ads  Agency  Dot  Com  ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ  ค.ศ. 1999  จาก ความชำนาญงานในด้าน Information Technology ( IT ) และ
งานบริหารงานด้านการตลาด ( MarketingStrategist ) ของทีม
ผู้บริหาร  และ ทฤษฎีในการวางแผนการตลาด แบบผสมผสาน
( Online และ Offline Marketing ) รวมกับความมุ่งมั่นในการให้บริการ ทำให้บริษัทสามารถได้รับความเชื่อถือจากจำนวนลูกค้าที่มากกว่า 70 ราย ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางธุรกิจ มากกว่า 50 %


Ads  Agency  Dot  Com  ประกอบธุรกิจด้านการตลาด เช่น
งานโฆษณา  และการออกแบบสื่อ   การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องของสื่อแบบ   Online   และแบบ
Traditional เพื่อให้งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของลูกค้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ต่อกลุ่มเป้าหมายบนงบประมาณที่คุ้มค่า
อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของตราสินค้าและธุรกิจของท่าน

Ads Agency
     "We Build Your Brand Success"อ่านบทความ
เกี่ยวกับ
AdsAgency
จากนิตยสาร